Field Trial Retrívrů

Mezinárodní Field trial retrívrů

 

Nekompromisní selekční zkouška simulující skutečnou praxi 

 

Retriever je nepostradatelným pomocníkem střelce během loveckého dne. Cílem field trialů je vybrat ty nejlepší z nejlepších, kteří mají skutečné schopnosti vyhledávání zvěře, styl a výkonnost, dobrý temperament, iniciativu najít pach,  tzv. měkkou mordu a navíc vyladěnou spolupráci s vůdcem. Právě skvělou ovladatelnost je třeba považovat za nepostradatelný doplněk, aby se vrozené vlastnosti retrívra mohly ukázat v plné kráse. Pes se totiž musí po celou dobu konání trialu prakticky projevovat u nohy tak, aby vůdce o něm vůbec nevěděl a naopak být v dokonalém propojení ve chvíli, kdy je vyslán pracovat v terénu. Prakticky se na FT má projevovat ideál retrívra tak, jak byl mnoho generací šlechtěn. 

 12307478_1936093799948377_7948970201446241332_o

O čem vlastně field trial je?

Jde o nejvyšší loveckou zkoušku pořádanou pod FCI na které se děluje titul FCI-CACIT. Tento titul se zadává pouze při práci na živé zvěři, nikoliv na studené, která  bývá na jiných druzích loveckých zkoušek. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o zkoušku, kde je potenciál psa ověřován tak, aby se jednalo o co nejvěrnější simulaci praxe. 

 Zajímavostí je, že Mezinárodní Field trial musí být uspořádán v oficiální střelecký den v rámci střelecké sezony v roce, přičemž každá země má jiné datum zahájení lovu konkrétních druhů lovné zvěře. Nicméně nejčastěji se field trialy konají od brzkého podzimu do konce zimy.

 Jelikož se field trial koná během skutečného střeleckého dne, musí se zvěří pracovat určitým způsobem. Například zvěř nesmí být vypouštěna v den zkoušky, ani s ní nesmí být manipulováno. Zvěře se ani po zastřelení nesmí dotknout žádný honec či jiný pes než ten, který je na zvěři zkoušen. Neexistuje tedy, že by se na jednom kusu prozkoušelo více psů. 

 Jak to probíhá? 

Důležitým faktorem je určení pořadí startujících. To určuje los na začátku dne. Podle tohoto pořadí jsou soutěžící voláni do linie k rozhodčím k přezkoušení. Samotná zkouška probíhá formou walk-upu nebo drivu. Během jednoho dne mohou nastat obě varianty v závislosti na loveckých podmínkách.

 Walk-up, nebo-li ploužená leč probíhá tak, že si dva rozhodčí podle čísel rozdělí dva zkoušené vůdce ( posuzování jsou tedy 4 zkoušení vůdci se psy, dvěma rozhodčími). Při walk-upu postupují zkoušení vůdci se psy u nohy na volno spolu s rozhodčími i střelci. Střelci se však mohou pohybovat dále od linie zkoušejících v závislosti na loveckých podmínkách. Všichni v linii se na výstřel zastavují. Je-li kus střelen, rozhodčí vysílá jednoho ze zkoušených psů.

 76705131_10215357894406518_8861373282406891520_n

Drive, nebo-li obestavěná leč probíhá statickým způsobem. Soutěžící jsou postaveni tak, aby měli psi co největší šanci markovat padlé kusy zvěře v leči a zároveň byli mimo dostřel střelců. Psi jsou na pokyn rozhodčích odpoutání z vodítek hned na začátku leče a čekají u nohy vůdce do doby než jsou vysláni. Je také dovoleno psa posadit před vůdce. Pes se po celou dobu nesmí posouvat ani jinak přemisťovat. 

80190557_2665304910185698_2367888604987916288_n

Během samotného drivu jsou bez vodítek všichni startující psi, kteří jsou rozdělení mezi dva rozhodčí. Po ukončení leče zůstávají pod každým rozhodčím dva zkoušení vůdci s neupoutanými psy a zbylí vůdci odcházejí s upoutanými psy čekat na své kolo opodál.

Dovolí-li to situace, nechávají se nejdříve padlé kusy zvěře na místě do ukončení práce v leči, na tzv. křídlované kusy zvěře rozhodčí vysílá psy okamžitě. Cílem je, aby raněná zvěř byla psy donesena přednostně.  

 Fíeld trial má několik kol, kde se psi postupně selektují. Není nic neobvyklého, že zkoušku dokončí jeden nebo jen několik psů. V prvním kole vždy donese pes dva kusy u prvního rozhodčího, poté se přesouvá k druhému rozhodčímu,  u kterého donese už jen jeden kus. V dalších kolech se nosí už jen po jednom kusu.

 Posuzování

Na konci každého aportu si rozhodčí zapisuje do svých notesů známku z podaného výkonu. Tyto známky jsou A nebo B (doplněny znaménkem + nebo -) podle odvedené práce. Tyto známky by měly být doplněny dodatečnými poznámkami k výkonům jednotlivých psů. Známky by nikdy neměly být zpětně upravovány. Když jsou všichni psi v jednotlivých kolech soutěže odzkoušeni, rozhodčí se poradí, které psy chtějí vyřadit nebo nechat. 

Obvykle pes, který získal na některém aportu známku B nebo dvakrát A- je automaticky ze soutěže vyřazen. Známky se soutěžícím nezveřejňují, a to ani po skončení soutěže.

 Vysbírat z prostoru poraněnou zvěř dřív než zhaslou je priorita. Je li během leče zasaženo mnoho kusů, mívají rozhodčí při ruce stevardy, kteří zaznamenávají dopady zvěře a značí také poraněné kusy.

78137213_2620077714708418_5429474806930079744_n

Pokud je zvěř postřelena velmi blízko linie psovodů (což by nemělo smysl posílat na tak krátký aport), může být pro aport vyslán pes pod vedením rozhodčího z druhé strany. 

 Rozhodčí sděluje vůdci, který kus má pes přinést. Úkolem vůdce je, aby pes přinesl právě tento kus a další zhaslé či poraněné zvěře si nevšímal. Mnohdy jsou situace nepředvídatelné a velmi náročné. Proto pokud bylo neúspěšně vysláno na aport několik zkoušených psů po sobě a ti nebyli schopni daný kus dohledat a donést, měli by rozhodčí osobně prohledat oblast pádu zvěře. V případě, že se kus najde, budou všichni zkoušení psi, kromě výjimečných okolností, vyřazení. Pokud se však ukáže, že pes či psi byli zkoušeni v nesprávné oblasti, neměli by být vyřazení, pokud pracovali správným způsobem.

 11066782_1819143168310108_6694229369089844256_n

Dobré markovací schopnosti psa by měly být zvýhodňovány. Dobrý marker nebude při dohledávce pokrývat moc velký prostor. Rozhodčí tedy ocení psa, který jde přímo k místu dopadu a pokračuje systematicky v práci. Jako např. schopnost nasadit se na stopu postřeleného zajíce nebo ptáka. Je třeba připomenout, že markovací schopnosti retrívrů, pokud jsou správně rozvíjeny, jsou jedinečné. Retrívři jsou schopni, pod správným vedením, si zapamatovat několik míst dopadu a ponechat si je v paměti i po delší dobu, než přijdou na řadu.

Do dobré známky bude rozhodčí zahrnovat i rychlé a nekomplikované zvednutí kusu s jemným úchopem a následný rychlý návrat. Psovod nesmí zvěř vytrhávat nebo silou vytahovat z tlamy psa, ta musí být předána korektně do ruky. 

76932495_2804404296248731_1060264929589723136_n

Zatímco rozhodčí by neměli penalizovat příliš přísně to, že pes odloží zvěř, aby ji mohl korektněji uchopit, nikdy však nesmějí schvalovat nedbalé aportování.

 Dobrý pes dohledávající zvěř by neměl spoléhat na to, že vůdce ho navede na zvěř přesně handlingem či jinak, ale projevit schopnost samostatné práce. Pes však musí být skvěle ovladatelný a v případě potřeby rychle a ochotně reagovat na signály svého pána. Psi vykazující schopnost vyhledávání zvěře a iniciativu při lovu a zároveň se skvělým přinášením, by měly být zařazeny nad ty, které je třeba příliš navádět k místu práce. Obvykle se ukazuje, že nejlepší pes vyžaduje nejméně zásahů ze strany vůdce. 


Rozhodčí

Field trial posuzují nejméně dva, nejlépe však čtyři kvalifikovaní rozhodčí (posuzují ve dvojicích). Pokud je použit systém dvou rozhodčích, musí být oba rozhodčí zařazeni do panelu rozhodčích FCI pro Field Trial retrieverů nebo na oficiálním panelu rozhodčích pro Field Trial Kennel Clubu (panel A nebo B). Pokud je použit systém čtyř rozhodčích, musí být alespoň dva rozhodčí členy FCI Retriever Field Panel (FCI Field Panel).

 Úkolem rozhodčích je najít psa, který je v daný den nejvíce potěší kvalitou své práce z hlediska využití v lovecké praxi. Proto musí při field trialu dávat nejvyšší prioritu přirozené schopnosti psa vyhledávat zvěř.

Rozhodčí jsou na začátku dne rozdělení na dvě strany (pravá a levá). Tato jejich pozice se po celou dobu zkoušky nemění.

Psi jsou vysíláni zásadně na povel rozhodčích. Zároveň po dobu práce psa by nemělo být střelci stříleno. 

 Steward a jeho nezastupitelná role

Je na místě vyzdvihnout práci hlavního stevarda, který se stará jednak o rozdělení a posílání soutěžících k rozhodčím a o hladký postup celé linie soutěžících. Rovněž musí s rozhodčími komunikovat a mít přehled o přeživších soutěžících. 

 23926412_1561211907261676_1550473115978440844_o

Faktory hodnocení práce

Ideální retrívr je pozorný, vyrovnaný a klidně pracuje u nohy, aniž by vyžadoval pozornost svého vůdce. Měl by dobře markovat zvěř a měl by si pád pamatovat delší dobu. Vysláním na aport by měl prokázat lovecké schopnosti, iniciativu, dobré používání nosu a vyhledávání zvěře. Nesmí se přitom vyhýbat žádnému druhu krytiny a bez pobízení vstupovat do vody. Zároveň by měl pracovat s ochotou a v dobrém kontaktu s vůdcem, aniž by byl příliš závislý. Při hledání zvěře by měl pes pracovat rychle, správně aportovat a přinášet s jemnou mordou. Zvěř má být vždy předána do ruky, poloha psa při předávání není určena (sed nebo stání)..

Field trial nemá žádné specifické tabulky, jako je tomu u loveckých zkoušek, kde se prochází jednotlivými disciplínami. Během hodnocení se tedy rozhodčí řídí zejména těmito klíčovými parametry: kreditní body, velké chyby a vyřazující chyby.

 IMG_3901

KREDITNÍ BODY

- Přirozená schopnost hledání zvěře

- Ovladatelnost

- Drive a styl

- Klidné ovládání

- Dobré vyhledávání a předávka

- Nos

- Rychlost dohledání

- Schopnost markovat

 VELKÉ CHYBY

- Přílišná závislost na vůdci

- Hlasitý handling

- Neklid a vyžadování pozornosti vůdce

- Špatný marking a/nebo špatná paměť dopadu

- Špatná práce u nohy

- Nedbalé aportování

- pomalá práce a/nebo nedostatek iniciativy

- Špatná kontrola

- eye wipe

- first dog down

 

S jednou velkou chybou, aportem B a dvěma aporty A již pes nemůže získat známku "výborný". Pokud pes předtím předvedl alespoň tři aporty dobře, může však stále získat známku "dobrý" nebo "velmi dobrý".

Psi s méně než třemi dobrými aporty a velkou chybou, aportem B nebo dvěma A- nejsou "klasifikováni".

( značí se NC).

 VYŘAZUJÍCÍ CHYBY

- Záměna zvěře

- Fyzický kontakt se psem

- Agresivní chování

- Tvrdá morda

- Kňučení nebo štěkání

- Reakce na střelbu

- Vyběhnutí bez povelu

- Neovladatelnost, pronásledování nestřelené zvěře nebo lov se zvěří v tlamě

- Odmítání vstupu do vody

- Odmítnutí zvednout nalezenou zvěř

(značí se EL)

 Rozhodčí mají plné právo neudělit kvalifikaci, pokud podle jejich názoru byla práce

nedostatečná. Kvalifikace je doprovázena hodnocením: výborný - velmi dobrý - dobrý 

 Pro získání FCI-CACIT by pes měl mít alespoň 5 aportů a měl by dosáhnout perfektní výkon výjimečných zásluh.


Zajímavé pojmy, se kterými se můžeme na FT setkat:

Eye-wipe - můžeme přeložit také jako vytření zraku. Je to situace, kdy jeden či více psů nedonese aport, pro který byli vysláni. Pakliže poslední zkoušený pes aport dohledá, automaticky vypadávají všichni předešlí psi  zkoušení na tomto aportu. Rozhodčí se mohou rozhodnout takto poslat až 4 psy. Pokud ani jeden z těchto 4 zkoušených psů nedohledá, jdou aport dohledat sami rozhodčí. Najdou-li, jsou všichni psi, kteří nedohledali, vyřazeni. Pokud aport nenajdou, můžou se rozhodčí rozhodnout nechat v soutěži všechny nebo některé týmy vyřadí kvůli nežádoucích vad či vyřazujících chyb. 

First dog down - je situace, která může nastat pouze na markingu. Můžeme se s ní setkat primárně právě na field trialu. Pes, který je okamžitě poslán pro marking (může se jednat třeba o křídlovaný kus) má největší šanci tento kus donést. Pokud dojde k odvolání, jsou na stejném kusu zkoušeni další psi. Pokud kus nenajdou oni ani rozhodčí, je první zkoušený pes vyřazen.

Článek byl pro vás připraven www.treninksretrivrem.cz. Jeho šíření je možné pouze s uvedením zdroje.