OVVR

OVVR

Retrívří maturita, nebo jen ukončení mateřské školky?

 

Dnes si představíme nejzákladnější “zkoušku”, kterou retrívři absolvují nejčastěji za účelem splnění chovnosti. Na úvod je třeba uvést, že použití pojmu “zkouška” u ověření vrozených vloh retrívrů (OVVR) vlastně není na místě, jelikož se v rétorice správného pojmenování jedná o bonitaci ověřující základní povahu a vlohy retrívra s prvky ovladatelnosti, nikoliv jeho možnou využitelnost v lovecké praxi. Tato bonitace slouží nejčastěji ke splnění jedné z podmínek chovnosti jedince - feny/psa. Jsou k ní připouštěni pouze psi s PP. 

 IMG_6198

Je na místě příprava či nikoliv? 

Protože se jedná o pouze o ověření vloh, které chceme v chovu podpořit, není třeba enormních příprav. Někteří psi zvládnou bonitaci s minimální přípravou, u některých je třeba s přípravou počítat. Ať je to jak je to, obtížnost složení této “zkoušky” není nastavena vysoko a proto slovo maturita, kterou mnozí páníčci rádi užívají, není úplně na místě a my osobně to vnímáme spíše jako ukončení mateřské školky. To umocňuje i fakt, že lze ověření vloh absolvovat již od věku 6ti měsíců, tedy ještě ve štěněcím věku. Navíc podmínky pro zvládnutí bonitace jsou upraveny v samostatném klubovém Organizačním řádu pro OVVR, nikoliv v Soutěžním řádu ČMKJ pro retrievery a lovecké slídiče, kde jsou upraveny podmínky pro složení loveckých zkoušek v pravém slova smyslu. 

IMG_6420 

Proč absolvovat OVVR

Kromě výše zmíněné možnosti splnění jedné z podmínek k chovnosti psa/feny se jedná i o skvělou příležitost. Právě ověření vloh nabízí první příležitost pro páníčka či psa, nebo dokonce oba dva, aby zde získali první zkušenosti, aniž by pes následně musel být využit v chovu. Jedná se totiž o skvělou a prakticky jedinou příležitost v rámci zkoušení retrívrů, kde se ověřuje a hodnotí povaha mezi ostatními psy a lidmi ve skupině. Zároveň si lze ověřit, jak je pes (ale často i páníček) v danou chvíli mentálně i znalostně připraven pro další společné výzvy v další práci či výchově. 

Pro mnohé je absolvování OVVR novou životní zkušeností spojenou se stresem a napětím. Proto je velmi užitečné, pokud se využije nabídky mnohých organizátorů akcí, kteří pořádají nácvik před samotnou bonitací přímo v honitbě připravované akce. Je možné si v rámci této akce projít disciplíny tzv. “nanečisto”. Zároveň je možné předem navštívit bonitaci pouze v roli diváka. 

Protože máme v ČR dva chovatelské kluby, doporučujeme si před přihlášením na OVVR vždy ověřit podmínky a zkušební řád daného klubu, pod jeho záštitou je OVVR pořádáno.

Co potřebujete k absolvování OVVR?

U OVVR je jeden požadavek na vůdce psa. Musí mít minimálně 15 let. Pro absolvování OVVR je potřeba mít v den konání u sebe i rodokmen psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, lovecké vodítko (které je ukončeno karabinou, v případě moxon smyčky musí mít zarážku, která zamezí stažení smyčky až ke krku). Dále je možné si přinést vlastní aportovací předmět, který musí mít minimální váhu 0,5 kg (tento předmět musí také plavat). Mezi nejčastěji používané předměty patří dummy, kozlík nebo zvěř (např. bažant, kachna). Pokud pes plní disciplíny se zvěří, bude tato informace zaznamenána v soudcovské tabulce.

Co musí pes umět pro úspěšné absolvování OVVR?

Celou bonitaci bychom mohli rozdělit na dvě části: ovladatelnostní a část založenou ověření vrozených vloh. 

K vrozeným vlohám patří například radost z práce, chuť aportovat, práce s nosem (dohledávka ukrytého předmětu), že je pes bez reakce na střelbu, bezkonfliktní povaha vůči lidem a ostatním psům. K ovladatelnostním částem patří práce u nohy na vodítku a bez něj. 

O co vlastně na OVVR jde?

OVVR není soutěž a jako taková není posuzována. Hlavním účelem OVVR je ověření povahových a vrozených vlastností retrívra pro jeho další možné uplatnění v chovu. Tato informace se zapisuje do  průkazu původu pouze ve formě prospěl/neprospěl, počet bodů a známka z disciplíny “nos”. 

Poněkud matoucí je zřejmě to, že se na OVVR zadává nejlepší umístění 1.-3. místo (při rovnosti bodů se upřednostňuje věk, tedy mladší pes před starším), což může evokovat soutěžní charakter této akce. Navíc organizátor může rovněž tato místa ocenit medailí či pohárem. 

Použití zvěře při OVVR

Mnoho vůdců začátečníků je zmateno, zda jeho retrívr musí/nemusí při OVVR již přinášet zvěř. Mnoho účastníků nemá soutěžní ambice v dalším loveckém výcviku či praxi a pro svého retrívra plánuje dráhu záchranáře, cannisterapeuta atd. OVVR jsou tedy nastaveny tak, aby je s využitím vloh zvládli i psi, kteří zvěř zatím nenosí.

Na většině OVVR se střelená nebo zhaslá zvěř objeví, případně domácí králík, ale také nemusí. Může se však použít i jiný předmět dobře držící pach, jako například spárky či zvěří napachovaný dumík. Děje se tak stejně pro všechny psy na disciplíně “nos”, při které není nutné, aby pes zároveň zvěř/předmět přinesl. Zde se pouze ověřuje, zda pes umí pracovat s pachem. Pokud pes zvěř/předmět nedonese, je schopnost přinášení bez jakékoliv bodové ztráty ověřována na jiné disciplíně, kde již může být použit předmět, který si majitel k tomuto účelu přinesl.

IMG_4034

Hodnocení 

Hodnocení jednotlivých disciplín probíhá bodově. Maximální počet bodů je 4/disciplínu, nejnižší známka pro jednotlivé disciplíny se liší v rozsahu 1-2 body. Vše se zapisuje do výsledkové tabulky, kde se daný výkon dále násobí koeficientem, z čehož vzniká výsledný počet bodů. Nejvyšší možný počet bodů na OVVR je 232. 

Dokument s výsledky daného týmu dostane vůdce při závěrečném vyhodnocení. 

Disciplíny

Přesný rozsah a obsah disciplín je dán Řádem OVVR v rámci jednotlivých klubů. Může docházet k aktualizaci řádu, je tedy doporučováno si vždy daný zkušební řád pečlivě přečíst ještě před nástupem na samotné OVVR.

Kromě samostatných disciplín se také hodnotí body, ke kterým rozhodčí přihlíží po dobu celé bonitace (kontakt s vůdcem, vrozená chuť k práci, práce nosem). Nyní si popíšeme průběh každé z disciplín.

1.POVAHA - samostatná disciplína, posuzuje se však v průběhu celé bonitace

Tato disciplína se zkouší hned při zahájení posuzování, kdy se všichni účastníci postaví do řady. Rozhodčí potom podle čísel vyzývá účastníky, aby se psem prošli kolem linie vůdců se psy. Předmětem této disciplíny je zjistit povahu retrívrů a případně odhalit jejich reaktivitu. U této disciplíny se nehodnotí perfektní práce u nohy, tedy i tahání/netahání na vodítku. Psi se mohou letmo očichat. Zkoušený tým se poté postaví na druhý konec řady. Projeví-li pes agresivitu vůči psům či lidem v průběhu této disciplíny, nebude již dál připuštěn k dalším disciplínám a tento projev mu bude zapsán do průkazu původu.

2.CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU - samostatná disciplína

Posuzuje se při volném pohybu dvou psů, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo startovací pistole ráže 9 mm tak, aby jej pes nesledoval a aby nemířil ve směru pohybu psa. Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce, je hodnocen známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou 3, případně nižší. Pes, který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení. Tato skutečnost se mu zaznamená do PP.

3.NOS - samostatná disciplína

Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoliv ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeni tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně a na jiném místě tak, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše. Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije střelená nebo zhaslá zvěř, případně domácí králík nebo jiný předmět dobře držící pach. Tento předmět může být i poté použit pro odzkoušení ostatních psů. 

Pokud pes předmět bez povelů samostatně aportuje, rozhodčí pak ohodnotí práci psa dle disciplíny Aport v terénu. Vůdce pak oznámí rozhodčímu, jestli chce bonitační známku za aport zapsat do disciplíny Aport v terénu, nebo tuto disciplínu ještě absolvuje zvlášť.  

 44215866_2722472534643829_6748034955122573312_n

4.APORT V TERÉNU - samostatná disciplína

Aport vhazuje rozhodčí do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Vůdce vypustí na pokyn rozhodčího psa. Pes musí aportovanou zvěř nebo předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě. 

Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), načínání, a hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání. Chybou je též, pokud pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo aport upustí před odevzdáním. 

Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje jakýkoli druh drobné zvěře, atrapa zvěře (např. i domácí králík), „dummy“ (aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti. Při aportu zvěře je vůdce povinen si sám zvěř zajistit a přinést. Před zahájením disciplín aportu musí vůdce předložit zvěř nebo vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení. 

Disciplínu nemusí absolvovat ten pes, který ji splnil již při disciplíně “nos”. 

 IMG_7885

5.VODĚNÍ PSA NA VODÍTKU - Může být posuzováno po celou dobu zkoušek nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase. 

Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru. 

6.VODĚNÍ PSA NA VOLNO - samostatná disciplína

Vůdce psa uvolní na pokyn rozhodčího z vodítka. Pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět. 

Vlastnost doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozená. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce. Je-li pes po dobu zkoušek veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v žádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoliv dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil vyloučit z bonitace. Disciplíně vodění na řemeni, se musí podrobit i jinak volně vedený pes. 

7.OCHOTA K PRÁCI NA VODĚ - hodnotí se zároveň s bodem 8.

Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem. 

Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0. 

8.APORT Z VODY - samostatná disciplína

Rozhodčí hodí aport do vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu aportu bez povelu vůdce a bez zvednutí hlavy psa, ve vodě i na suchu, se nepovažuje za chybu. 

Chyby: Pes, který po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, zvedá hlavu nebo dostává povel, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes, který donese aportovaný předmět ke břehu tak, že na něho může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1. 

Poznámka: Pes zásadně vstupuje do vody bez obojku. Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh. Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje jakýkoli druh drobné zvěře, atrapa zvěře (např. i domácí králík), „dummy“ (aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti. Před zahájením disciplín aportu musí vůdce předložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení. 

 44143078_2722472544643828_7202943511564386304_n

9.KONTAKT S VŮDCEM 

Rozhodčí hodnotí během celé bonitace, jak pes reaguje na přivolání a další povely a to i je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoliv příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut, se hodnotí známkou 0.  

10.VROZENÁ CHUŤ K PRÁCI - posuzuje se v průběhu celé bonitace

Po celý čas bonitace se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat a aportovat střelenou zvěř, aniž by byly posuzovány vlohy ke slídění za živou zvěří. Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Pokud pes prokázal aport zvěře pernaté či srstnaté, poznamená se tato skutečnost do bonitační tabulky. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří.

Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport či zhaslou zvěř, nezájem o práci, stálé povzbuzování.

Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.  

Článek byl pro vás připraven www.treninksretrivrem.cz. Jeho šíření je možné pouze s uvedením zdroje.